Strategi & metod

Hållbar utveckling utgör ett av våra strategiska fokusområden med särskild prioritering med visionen att Office Depot
ska bli en ledande aktör inom hållbarhetsområdet i vår bransch där hållbarhet är naturligt integrerat i
företagets affärsmodell.

Målsättningen med denna plan var att sätta grunden, det vill säga utforma och kommunicera vår nya
hållbarhetsstrategi för de kommande åren och implementera metoden ”Buy”, ”Be”, ”Sell”, ”Tell” för vårt
hållbarhetsarbete vilken täcker in samtliga aspekter av vår värdekedja. Inom respektive funktion och
avdelning i verksamheten utformas hållbarhetsmål och aktiviteter som bidrar till att vi når våra uppsatta
hållbarhetsmål. Målen har följts upp löpande under året.

 

 

Metod för att verka i en mer hållbar riktning – ”Buy, Be, Sell, Tell”

Då hållbarhetsarbetet inte är något som kan hanteras isolerat i företaget har vi involverat samtliga relevanta funktioner/avdelningar i arbetet för att verka i en mer hållbar riktning. Detta för att arbetet med hållbarhet ska bedrivas där det naturligt hör hemma, t.ex. på vår inköpsavdelning genom att ställa krav och följa upp våra leverantörer eller på säljsidan genom att erbjuda olika hållbara lösningar för våra kunder.

Några exempel på mål/aktiviteter som vi har vidtagit för att verka i en mer hållbar riktning: