Strategi & metod

Under 2019 kom hållbar utveckling att utgöra ett av fem strategiska fokusområden med särskild
prioritering för Office Depot i Sverige. En ny hållbarhetsstrategi lanserades med visionen att Office Depot
ska bli en ledande aktör inom hållbarhetsområdet i vår bransch där hållbarhet är naturligt integrerat i
företagets affärsmodell.

Målsättningen med denna plan var att sätta grunden, det vill säga utforma och kommunicera vår nya
hållbarhetsstrategi för de kommande åren och implementera metoden ”Buy”, ”Be”, ”Sell”, ”Tell” för vårt
hållbarhetsarbete vilken täcker in samtliga aspekter av vår värdekedja. Inom respektive funktion och
avdelning i verksamheten utformas hållbarhetsmål och aktiviteter som bidrar till att vi når våra uppsatta
hållbarhetsmål. Målen har följts upp löpande under året.

 

Hållbarhet - Buy be sell tell

 

Metod för att verka i en mer hållbar riktning – ”Buy, Be, Sell, Tell”

Då hållbarhetsarbetet inte är något som kan hanteras isolerat i företaget har vi involverat samtliga relevanta funktioner/avdelningar i arbetet för att verka i en mer hållbar riktning. Detta för att arbetet med hållbarhet ska bedrivas där det naturligt hör hemma, t.ex. på vår inköpsavdelning genom att ställa krav och följa upp våra leverantörer eller på säljsidan genom att erbjuda olika hållbara lösningar för våra kunder.

Några exempel på mål/aktiviteter som vi har vidtagit för att verka i en mer hållbar riktning:

 

Buy  – Vad vi köper in för varor

Då Office Depot är ett företag som bedriver handel med varor för vidareförsäljning är det av största vikt att vi anlitar leverantörer som vi känner oss trygga med och som uppfyller våra högt ställda krav för att därmed minska vår riskexponering och risken för att vårt varumärke skadas. Det handlar om att ställa krav (Code of Conduct) och följa upp våra leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv för att säkerställa att det t.ex. inte förekommer
barnarbete vid tillverkning av de varor som vi saluför. Vår riskbedömningsmodell
bedömer leverantören utifrån var tillverkningen äger rum (landrisk), varans innehåll
(riskbransch, t.ex. oljebaserad vara) samt leverantörens hållbarhetsstyrning.

Vi arbetar kontinuerligt med att tillsammans med våra leverantörer öka utbudet av
miljömärkta produkter i vårt sortiment inom samtliga relevanta produktgrupper dvs öka
utbudet av produkter med en officiell etisk- och/eller miljömärkning eller som uppfyller
kriterierna för vår egen vägledning ”Lövet”.

 

Hållbarhetsstrategi - Be

Be – Vad vi själva gör i vår egen verksamhet

Inom Office Depot gör regelbundet en genomlysning av vår internförbrukning av kontorsmateriel för att
om möjligt hitta mer hållbara alternativ. Vi arbetar även med effektiviseringar av hanteringen av det avfall
som uppstår i verksamheten för att öka återvinningsgraden och minska mängden avfall som går till
förbränning. Vi köper ”grön” el och har bytt till energieffektiv LED-belysning på vårt centrallager i Strängnäs
och vårt huvudkontor i Solna samt byter till LED-belysning i våra butiker i samband med ombyggnation.

 

Sell – Erbjuda hållbara lösningar för våra kunder

På säljsidan arbetar Office Depot på att med olika medel hjälpa våra kunder att nå sina miljömål och verka
i en mer hållbar riktning genom att erbjuda olika typer av hållbara lösningar, t.ex. tillhandahålla hållbara
produkter på fasta leveransdagar och konsolidering av restorder för minska vårt ”carbon-footprint”. Vi strävar
efter att öka försäljningen av miljömärkta produkter och konsolidera så många produktområden som möjligt
för våra kunder för att därmed minska den negativa miljöpåverkan från transporter. Istället för att få varor från
flera olika leverantörer (i olika leveranser) kan du få samtliga varor i en leverans från oss och på en faktura.
I dialog med våra kunder kan vi analysera kundens inköp och har möjlighet att erbjuda ett mer hållbart alternativ.

I vårt butiker arbetar för att minska antalet leveranser av varor från vårt centrallager och att återanvända
kartonger som används för leverans av varor. Hyllkanterna i våra butiker är märkta med aktuell märkning och
vi informerar om olika typer av miljö- & etiska märkningar.

Till samtliga våra kunder erbjuder vi returkartonger som kunder kostnadsfritt kan beställa i samband med köp av
nya tonerkassetter och som sedan kan användas för hämtning av uttjänta tonerkassetter. Dessa skickas till
leverantör för restaurering och påfyllnad för att sedan säljare på nytt som en s k miljötoner till ett reducerat pris.

 

Hållbarhetsstrategi - Tell

Tell – Hur vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete

Handlar om att vi ska kommunicera vårt hållbarhetsarbete såväl internt som externt. Det innebär t.ex. att vårt
hållbarhetsarbete är ett stående inslag på våra regelbundet hållna personalmöten med samtliga medarbetare
och att vi på olika sätt kommunicerar vårt hållbarhetsarbete i etablerade kanaler, på vår hemsida, LinkedIn,
Facebook, Instagram etc.