Resurseffektiv verksamhet

Att bedriva en resurseffektiv verksamhet innebär bland annat att vidta åtgärder för att
minska mängden avfall som uppstår i verksamheten och att öka återanvändningen.

 

ÅtervinningKällsortering och återvinning

Samtliga enheter inom Office Depot källsorterar det avfall som uppstår i verksamheten så långt det är praktiskt möjligt och genomförbart. De största avfallsmängderna uppstår på vårt centrallager och består huvudsakligen av wellpapp, plast, trä och brännbart avfall.

Office Depot är anslutet till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar. FTI har i uppdrag att, bland annat via ca 5 000 återvinningsstationer runtom i landet, samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

Vidare är företaget anslutet till Elkretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning. Producentansvaret innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. Elkretsen driver ett rikstäckande insamlingssystem som hjälper producenterna och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagstiftning.

 

Återvinning lådorÅteranvändning av lådor för att minska vår miljöpåverkan

Även emballage står för en del av vår negativa miljöpåverkan. Det emballage som är vanligast förekommande för leverans av varor från vårt centrallager till våra butiker och kunder utgörs av lådor i olika storlekar tillverkade av well.

Lådorna är framtagna för att skydda varorna vid leverans så att de anländer till våra butiker och kunder på önskat sätt. Vissa varor levereras i sin egen förpackning där så bedöms möjligt för att minimera förbrukningen av lådor och minska vår negativa miljöpåverkan.

På initiativ av medarbetare i våra butiker återanvänds lådor för leverans av varor till våra butiker. Lådorna samlas upp i respektive butik för att skickas tillbaka till vårt lager och användas på nytt. Genom detta initiativ som har ägt rum sedan 2016 minskar vi förbrukningen av lådor, något som är bra både för miljön och plånboken.

 

Refillsystem för mindre klimatpåverkan

Ett sätt att minska vår materialförbrukning och vårt överutnyttjande av jordens resurser är att tillhandahålla olika refillmöjligheter. Inom vissa områden har vi erbjudit refillsystem sedan länge, till exempel tonerkassetter och bläckpatroner, medan det inom andra områden ännu inte är lika vanligt förekommande.

I vår ambition att öka utbudet av miljömärkta produkter i vårt sortiment, minska vårt avfall och öka återanvändningen ingår även att öka utbudet av refill-produkter. Utöver tonerkassetter och bläckpatroner till skrivare vill vi till exempel öka andelen stift samt bläck- och gelpatroner till pennor.

Säljer vi pennor och andra produkter som erbjuder någon form av refillsystem i syfte att spara material ska vi även erbjuda dessa och verka för ett mer effektivt nyttjande av jordens resurser.

ÅtervinningsladaRetursystem för tomma tonerkassetter

För tomma tonerkassetter erbjuder vi ett retursystem där kunden kostnadsfritt kan returnera tomma tonerkassetter till återvinning. Vi skickar tomma tonerkassetter till vår leverantör som renoverar, återfyller och levererar dem tillbaka till oss. Vi säljer dem sedan under eget varumärke med två års garanti och till ett lägre pris än varumärkesoriginalet för att stimulera till köp. Genom att välja återvunna tonerkassetter minskar du den negativa miljöpåverkan och har möjlighet att göra en god gärning för såväl skrivare som plånbok utan att göra avkall på kvaliteten. Genom att ta emot tomma tonerkassetter till skrivare förenklar vi därmed återvinning och minskar risken för att de hamnar i till exempel hushållsavfallet.

Office Depot miljötonerVår egen miljötoner – en viktig del av vår hållbarhetsstrategi!

Office Depots miljötoner återspeglar vårt åtagande att minimera den negativa miljöpåverkan som våra egna aktiviteter och produkter ger upphov till. Office Depots miljötoner är renoverade, vilket betyder att de har fått ett nytt liv. Som ett resultat av detta minimeras användningen av natur-resurser (som olja) och nya material. Dessutom begränsas mängden avfall och återvinningen ökar.

Vi uppmanar våra kunder att inte slänga tomma tonerkassetter på soptippen utan att istället låta oss återvinna eller göra oss av med dem på ett säkert sätt. Med vår returlåda för toner erbjuder vi ett retursystem där kunden kostnadsfritt kan returnera tomma tonerkassetter till återvinning. Våra tonerkassetter är packade i 100% återvinningsbara lådor.

Energianvändning

Grön el från förnybara källor

En stor klimatpåverkande faktor inom Office Depot utgörs av energianvändning på vårt huvudkontor, centrallager och i våra butiker. I syfte att minska klimatpåverkan pågår ett arbete som syftar till effektiviseringar inom vår energianvändning. Detta görs bland annat genom att ta ställning till och om möjligt realisera de förslag till åtgärder för att minska vår energianvändning som presenterades i vår energikartläggning inom ramen för lagkravet om energikartläggning för stora företag. Åtgärderna bidrar till att minska utsläppen samtidigt som de på sikt även bidrar till minskade kostnader.

Vi har ett centralt upphandlat avtal med ett elbolag vilka handlar med el från förnybara källor, det vill säga från vind, biobränsle, vatten och sol. Garantin av ursprungskällorna för elen innebär att elbolaget som elhandelsföretag köper in motsvarande mängd el från förnybara källor som deras kunder förbrukar. Att så sker kontrolleras årligen av en oberoende auktoriserad revisor. Huvuddelen av Office Depots enheter i Sverige nyttjar det centralt tecknade avtalet. På ett fåtal av våra enheter ingår förbrukningen av el i hyran varför dessa enheter inte är anslutna till det centralt upprättade avtalet.

Konvertering till energieffektiv LED-belysning

Vi har minskat vår klimatpåverkan genom att konvertera till LED-belysning på vårt huvudkontor och centrallager. I samband med att vi bygger om våra butiker genomförs även löpande konvertering till mer energieffektiv LED-belysning. Denna har längre livslängd vilket innebär en kostnadsbesparing då de inte behöver bytas lika ofta. En annan fördel är att de inte alstrar lika mycket värme vilket har en positiv inverkan på inomhusklimatet.

Transporteffektivitet

För Office Depot är transport och logistik en nyckelfråga. Vi är fast beslutna att ta vårt ansvar och vidta åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.

Miljöpåverkan vid transport av varor till Office Depot

Vår verksamhet kräver ett välfungerande distributionsnät, som måste vara både effektivt och hållbart. Den största delen av transporterna till vårt centrallager sker på båt och lastbil. För varor som färdas långa sträckor är transport med båt eller flyg oftast de enda alternativen. Flyg är det transportslag som bidrar till högst utsläpp av växthusgaser. Vi strävar efter att minimera flyget till situationer då det är absolut nödvändigt, exempelvis vid mycket brådskande leveranser som kan vara avgörande för stora affärsuppgörelser. För att minska vår miljöpåverkan från transporter till vårt centrallager arbetar vi kontinuerligt för att se över vår logistik och skapa effektiva rutiner och planera våra inköp i god tid.

Miljöpåverkan vid transport av varor till våra butiker och kunder

En stor del av de koldioxidutsläpp som vi i någon större utsträckning kan påverka orsakas av transporter av varor från vårt centrallager till våra egna butiker och våra kunder. Vi fokuserar därför på att med olika medel optimera och förbättra flödena mellan vårt centrallager och våra butiker och kunder.

Transporter av varor från vårt centrallager till våra egna butiker och våra kunder sker idag uteslutande med lastbil. Office Depot i Sverige äger inga lastbilar utan köper in transporttjänsten från externa leverantörer. Upphandling av transporter av varor från vårt centrallager till våra butiker och kunder sker centralt av företagets lager- & logistikfunktion. I upphandlingskriterierna ingår transparens kring hur distributörerna arbetar med att minska utsläppen. Som en del i beslutsprocessen bedömer vi bland annat transportörens miljöarbete, att transportören undertecknar vår uppförandekod och att de på vår uppmaning årligen tillhandahåller data om koldioxidutsläpp och nyckeltal som underlag för våra beräkningar.

I nära dialog med våra kunder arbetar vi med olika styrmedel, till exempel olika fraktfrigränser, styra inköpsbeteendet hos våra kunder för att minimera antalet småorder. Att leverera små order flera gånger i veckan är inte bra vare sig för plånboken eller miljön. Vi erbjuder fasta leveransdagar och konsolidering av restorder i syfte att minska antalet transporter, något som såväl underlättar planering av resurser på vårt eget centrallager som för våra kunder att planera sina resurser när beställda varor anländer och ska tas om hand. Vi arbetar även för att konsolidera så många produktområden som möjligt för våra kunder, det vill säga få kunden att handla inom fler av våra produktområden, för att kombinera en god affär med en mer hållbar leverans genom färre transporter.

Genom att förbättra fyllnadsgraden i utgående leveranser av varor till våra kunder och anpassa vårt lagerstyrningssystem för en effektivare packning av gods minskar vi antalet transporter och mängden koldioxidutsläpp per ton transporterat gods.

Tjänstebilar

Inom Office Depot sker även transporter av medarbetare i deras tjänsteutövning och en fordonsflotta av tjänstebilar finns i verksamheten. Vi har dock gjort bedömningen att den mest väsentliga klimatpåverkan från våra transporter sker vid transport av varor till våra butiker och kunder.

Vi har en resepolicy som anger riktlinjer för när det är lämpligt att våra medarbetare transporterar sig med bil, tåg eller flyg i sitt tjänsteutövande beroende på avstånd och tillgång till färdmedel till resmålet. Våra resor och möten ska präglas av hållbar mobilitet. Vi uppmanar medarbetare att överväga möjligheten att genomföra ett planerat möte på distans, via till exempel telefon eller videolänk, på de enheter inom Office Depot där sådan möjlighet erbjuds.

Sampackning & fyllnadsgrad

Att leverera luft är ingen bra affärsidé!

Vi försöker alltid att välja lådor som passar innehållet så bra som möjligt för att vi inte ska behöva så mycket utfyllnad i lådorna. Vi använder idag oss av fyllnadsmaterial av återvunnet kraftpapper.