Samhällsengagemang

Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar för de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av företagets verksamhet både idag och i framtiden. Här ingår att ta ett samhällsansvar och hur vi på olika sätt kan bidra till det samhälle som vi verkar i.

Samarbete med Strängnäs kommun

Office Depots centrallager i Strängnäs har sedan många år flera samarbeten med Strängnäs kommun för att hjälpa personer ut i arbetslivet som av någon anledning haft svårt att få en anställning.

Strängnäs Kommun

Ett av projekten tillsammans med Strängnäs kommun som Office Depot varit med i sedan 2017 handlar om att hjälpa unga med någon typ av funktions-nedsättning ut i arbetslivet. Unga som idag till exempel har någon form av aktivitetsersättning på grund av funktionsnedsättning löper stor risk att inte etablera sig på arbetsmarknaden.

Följden blir en inlåsningseffekt som leder till negativa sociala och ekonomiska konsekvenser för så väl den enskilde som för samhället, något som Office Depot vill bidra till att motverka. Projektet försöker att förena krav och stöd på ett sätt som mobiliserar deltagarens egna resurser och stärker motivationen hos individen. Målet är att deltagaren ska kunna utföra sina arbetssysslor med eller utan stöd.

Vårt centrallager har också deltagit i ett EU-projekt sedan 2017 via Strängnäs kommun där vi har gett tillträde till arbetslivet för människor som på ett eller annat sätt har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Ett annat pågående projekt som inleddes under 2018 är ett samarbete med Strängnäs kommun inom det så kallade Fenix-projektet, vilket är ett samarbete mellan arbetsförmedling, psykiatri och försäkringskassa där personer, oftast efter initiativ från psykiatrin, kan få rehabilitering. Projektets syfte är att skapa en gemensam metod, av praktikplatser och av olika typer av aktiviteter. Målgruppen är ungdomar (18-26 år) med psykisk ohälsa och inskrivna inom psykiatrimottagningen i Strängnäs.

Vi ser mycket positivt på dessa samarbeten och projekt och har för avsikt att fortsätta med dessa även under 2021.

Samarbete med Samhall

Office Depots centrallager i Strängnäs har ett samarbete med Samhall som har pågått i flera år. Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Riktiga arbeten som skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra.

Samhall

På Office Depots centrallager är det anställda från Samhall som sköter renhållning av delar av våra lokaler. Andra arbetsuppgifter som bemannas med hjälp av personal från Samhall är exempelvis att vika kartonger samt att förpacka vätskor i plastpåsar.

Samarbete med TUNA-projektet

TUNA-projektet (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) vänder sig till personer med psykisk ohälsa som under en kortare eller längre period inte kunnat arbeta. Under en sjukskrivningsperiod är det lätt att yrkesidentiteten försvinner och att man mister tron på sina färdigheter.

Office Depot vill verka för att minska effekterna av den psykiska ohälsan i samhället och hjälpa personer åter in i yrkeslivet, därför var det en självklarhet för oss att tacka ja till att delta i TUNA-projektet och att erbjuda en arbetsplats på vårt centrallager i Strängnäs. Detta är ett samarbete som har pågått under flera år och har haft en mycket positiv effekt för både oss som organisation och för deltagare i TUNA-projektet vilket vi är mycket glada och stolta över.

Praktikplatser

Under året har vi även upplåtit praktikplatser på vårt centrallager, våra butiker och på vårt huvudkontor för personer som är studerande på högstadium och gymnasium och där det i utbildningen ingår en praktikperiod. Vår ambition är att under 2021 öka antalet praktikplatser till att även omfatta studerande på yrkeshögskolor och universitet inom olika områden.