Våra hållbarhetsmärkningar

Fairtrade

Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Arbetare och odlare skall få skäligt betalt för sitt arbete. Man skall motverka barnarbete, diskri­minering och främja ekologiskt odlan­de, organisa­tions­rätt och demo­krati. Produkterna skall dessutom ha god smak och hög kvalitet.

Bra miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljö­märk­ning. Deras kriterier för att en produkt skall bli miljömärkt utgår från ett helhetsperspektiv. Krav ställs på råvaran och de kemikalier som används i pro­duktionen, utsläpp, energiåtgång och hur produkten ska kunna tas hand om på ett bra sätt.

Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljö­märket, som i Sverige sköts av Miljö­märkning Sverige AB. Deras kriterier för miljö­märk­ning tar hänsyn till produktens miljö­belastning under hela dess livscykel. Kvalitets- och funk­tionskrav ställs så att produkten minst har samma egenskaper som likvärdiga produkter.

TCO Certified

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln.

KRAV

KRAV är en miljömärkning som används för märkning av livsmedel. KRAV utvecklar regler för ekologisk produktion, kontrollerar att de efterlevs och erbjuder producenterna att använda KRAV-märket för sin KRAV-godkända produktion. Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till en giftfri miljö.

EU Ecolabel

EU Ecolabel är EUs gemensamma officiella miljömärkning. Den är motsvarigheten till vår nordiska märkning Svanen. Produkter som är märkta med EU Ecolabel granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) är en symbol för produktion med material från ansvarsfullt brukade skogar enligt FSC:s regler. Produkter som bär symbolen är inspekterade och kontrollerade av en ackrediterad certifierare i förväg.

PEFC

PEFC är ett europeiskt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens ekosystem samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbets­förhållande och minimilöner finns med i denna märkning.

UTZ Certified

UTZ Certified är en ideell organisation och märkning med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar produktion av kaffe, kakao och te. Genom utbildning och information har jordbrukarna möjlighet att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet och effektivitet med omsorg för människor och miljö. Det ger dem möjlighet att producera större volymer till lägre kostnader som höjer levnadsstandarden i jordbrukssamhällen.

NF Environment

NF Environment – Märket visar att produkten är av god kvalitet som samtidigt innebär en minskad miljöpåverkan och uppfyller vissa ekologiska kriterier. Detta är en miljöcertifiering som utfärdas av AFNOR Certification.

En giftfri förskola

En giftfri förskola – Märket visar att produkten uppfyller Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för en giftfri förskola.

Energy Star

Energy Star är en amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.

Blå ängeln

Blå Ängeln är en tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.

Office Depots miljörekommendation

Lövet är vår egen symbol. Med den signalerar vi att produkten ur miljö­hänseende, är att föredra framför en annan. Bedömningen baserar sig på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter.