Hjälpa kunden till ett hållbart köp

Vi ser det som vår uppgift att informera om vilka val våra kunder kan göra för att bidra till ett mer hållbart köp och en mer hållbar användning av de produkter som vi saluför. Produkter med bättre miljöprestanda är fortfarande ofta dyrare, vilket gör att vi på ett bra sätt måste kunna informera om produktens värde för att kunna motivera en eventuell prisskillnad.

Vi informerar om aktuella märkningar och vår egen vägledning ”Lövet” i vår webbutik, i kontorsvarukatalogen och i vår marknadsföring i anslutning till aktuell produkt samt på hyllkanterna i våra fysiska butiker för att vägleda våra kunder att göra ett mer hållbart köp.

Dagligen informerar vi om vårt hållbarhetsarbete i till exempel samband med upphandlingar som vi deltar i, DR-utskick och annan typ av marknadsmaterial, information i vår webshop och i våra fysiska butiker, vid kundmöten och på fack- och studentmässor samt kundevent. Vår ambition är att stärka vår hållbarhetskommunikation i samtliga försäljningskanaler för att informera och vägleda våra kunder till att göra ett mer hållbart köp.

Styrning av vårt arbete för att öka utbudet av produkter för en mer hållbar utveckling

Vi har en tydlig process för att öka utbudet av mer hållbara produkter. Respektive kategorichef är ansvarig för sortimentet i sina produktkategorier och för vilka produkter som tas in i sortimentet. Arbetet ska vara i linje med företagets ambition att verka i en mer hållbar riktning varför de i sin roll ska sträva efter att introducera ett mer hållbart sortiment att erbjuda våra kunder.

Flera av de produkter vi saluför innehåller olika typer av kemikalier som kan skada användarens hälsa. Här handlar vårt arbete till stor del om att säkerställa att vi lever upp till gällande lagstiftning och att vi har tillgång till rätt information om de produkter vi saluför. Genom tydliga krav och noggrann uppföljning av leverantörer kan vi ge våra kunder och myndigheter den information de behöver och har rätt till.