Hållbarhetsrapportering, Certifikat & Intyg

Office Depot Svenska AB är ett av de företag i Sverige som omfattas av lagstiftningen om hållbarhetsrapportering. Enligt denna lagstiftning ska företag som omfattas av lagstiftningen redovisa och utveckla hur de hanterar frågor rörande miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Vår hållbarhetsredovisning beskriver de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven på vårt hållbarhetsarbete, våra centrala hållbarhetsfrågor samt relevanta mål och nyckeltal knutna till dessa frågor. Rapporten avser Office Depots verksamhet i Sverige under aktuellt kalenderår.  Företaget rapporterar på ett motsvarande sätt årligen.

Intyg El-Kretsen

Office Depot är anslutet till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning. Producentansvaret innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. El-Kretsen driver ett rikstäckande insamlingssystem som hjälper producenterna och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagstiftning.

Intyg El-Kretsen (Elektronik)
Intyg El-Kretsen (Batterier)

Anslutningsbevis FTI

Office Depot är anslutet till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar. FTI har i uppdrag att, bland annat via ca 5 000 återvinningsstationer runtom i landet, samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

Anslutningsbevis FTI (sv)
Anslutningsbevis FTI (en)

Policy

Här kan du läsa vår verksamhetspolicy.

Hållbarhetspolicy
Verksamhetspolicy