En attraktiv arbetsplats

På Office Depot är vi övertygade om att det är våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång och det är tack vare våra medarbetares engagemang som vi kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vi jobbar därför aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats, som attraherar, engagerar och utvecklar våra medarbetare.

Office Depot är en arbetsplats där vi jobbar aktivt med vår företagskultur och våra värderingar. Vi anser att det är viktigt att vi har en gemensam grund att stå på som företag, där vi alltid kan utgå från våra gemensamma värderingar i såväl strategiska beslut som vardagssituationer. Vi gör våra värderingar levande genom att bland annat utgå från dem som tema under våra konferenser, samt att de är grunden i vår Performance Management modell.

På Office Depot är det en självklarhet med kollektivavtal, då det är en trygghet för våra anställda och för oss som arbetsgivare. Vi har kollektivavtal via Svensk Handel som omfattar 100 % av våra anställda. Vi har ett nära samarbete med våra lokala fackklubbar och uppmuntrar alltid våra anställda att ansluta sig till dessa vid introduktionen för nyanställda. Kollektivavtal innebär bland annat att samtliga av våra anställda får tjänstepension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, försäkring som ger ersättning vid långtidssjukskrivning, tjänstegrupplivförsäkring, samt omställningsförsäkring vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Introduktion av nyanställda

När en nyanställd börjar är det viktigt att göra vad vi kan för att bibehålla den höga energi och det höga engagemang som den nyanställda kommer med, samt ge den nyanställda de bästa förutsättningarna för att prestera i sin nya roll. Introduktionen innehåller allt från information om Office Depots historia, organisation, kultur och värderingar till instruktioner och bestämmelser för hur vi använder våra IT-system och hur vi tidrapporterar. Vi informerar också alltid våra nyanställda om våra lokala fackliga klubbar och uppmanar dem till att ansluta sig till dessa.

Mål och utvecklingssamtal

På Office Depot har vi mål- och utvecklingssamtal årligen, vilka ligger till grund för våra medarbetares individuella utveckling. Vår Performance Management modell har ett tydligt mål, Office Depot ska ha en prestationskultur – där vi strävar efter motiverade, engagerade medarbetare som utvecklas mot sin fulla potential. I modellen finns det också en tydlig koppling till vår värdegrund, där utvärderingen sker utifrån våra fyra värderingar.

Medarbetarundersökning

Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år.

Kompetensutveckling

På Office Depot anser vi att det är av stor vikt att vi som arbetsgivare kan erbjuda en attraktiv arbetsplats i form av att det finns goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet till kompetensutveckling. Det är viktigt att vi som arbetsgivare hela tiden kan engagera och entusiasmera våra anställda för att de ska ha de bästa förutsättningarna för att prestera på arbetsplatsen.

Mångfald & jämställdhet

Office Depots grundläggande synsätt är att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete handlar om att vi ska se, förstå, värdesätta och ta tillvara på människors olikheter, med olika erfarenheter, kunskaper och förmågor.