Office Depot och FN:s globala hållbarhetsmål för en hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om med syfte att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Globala målen

Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030. För att nå de globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Vi är, liksom alla företag oavsett storlek och bransch, skyldiga att bidra till att de globala målen uppnås. I grunden handlar det om att styra och driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

Nedan finner du vilka av de 17 globala målen som vi har bedömt vara mest relevanta för oss och vilken central hållbarhetsfråga som kan knytas till det globala hållbarhetsmålet.

 

Delmål nr 5 – Jämställdhet

 

Central hållbarhetsfråga kopplad till delmål nr 5:
– Främja mångfald och jämställdhet i företaget

Hur vi bidrar till delmål 5

 • Tillsammans med goda arbetsvillkor anser våra medarbetare att det är viktigt att företaget främjar mångfald och jämställdhet. Detta bidrar till att vi fortsätter att vara en högpresterande organisation.
 • Genom vårt mål att Office Depot ska vara en inkluderande organisation präglad av jämställdhet och mångfald skapas lika möjligheter för män och kvinnor.

 

Delmål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

Centrala hållbarhetsfrågor kopplade till delmål nr 8:
– Främja goda arbetsvillkor på företaget
– Ställa krav på goda etiska och sociala villkor vid inköp
– Följa upp att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden

Hur vi bidrar till delmål 8

 • Vi har tecknat kollektivavtal, då det är en trygghet för våra medarbetare och för oss som arbetsgivare men även genom att ta vårt ansvar som arbetsgivare.
 • Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och följer de lagar och avtal som företaget omfattas av.
 • Vi ställer krav och följer upp våra leverantörer enligt företagets riskbedömningsmodell för att säkerställa att samarbete endast inleds med välrenommerade och väletablerade leverantörer som vi kan känna oss trygga med för att minimera risken för förekomst av till exempel barnarbete.

 

Delmål nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion

 

Centrala hållbarhetsfrågor kopplade till delmål nr 12:
– Tillhandahålla ett sortiment med miljömärkta produkter
– Satsa på att minska avfall och öka återanvändning

Hur vi bidrar till delmål 12

 • Vi arbetar nära våra leverantörer av såväl produkter som tjänster för att kunna erbjuda mer hållbara lösningar.
 • Vi ökar utbudet av produkter tillverkade av återvunnet material och som är möjliga att återvinna när de är förbrukade.
 • Vi vägleder våra kunder till att välja mer hållbara produkter genom den dagliga kontakten med våra säljare, genom information om miljömärkning på vår hemsida och i våra butiker samt genom vår egen vägledning ”Lövet”.
 • Vi källsorterar det avfall som uppstår i verksamheten så långt det är praktiskt möjligt i syfte att öka återvinningsgraden.

 

Delmål nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna

 

Centrala hållbarhetsfrågor kopplade till delmål nr 13:
– Använd klimateffektiva transporter

Hur vi bidrar till delmål 13

 • Vi arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera vår logistiklösning.
 • Vi erbjuder fasta leveransdagar och konsolidering av order för att minska antalet leveranser.
 • Vi breddar vår erbjudande till våra kunder för att kunna vara en ”one-stop-shop” och därmed minska antalet leveranser till våra kunder.
 • Vi skapar incitament att ändra ett inköpsbeteende och minimera antalet mindre order genom att till exempel sätta ett minimumordervärde kopplat till en fraktfrigräns.
 • Vi konverterar till energieffektiv LED-belysning vid ombyggnation av våra butiker.