Våra utgångspunkter / Vår hållbarhetsagenda

För Office Depot handlar hållbar utveckling i grunden om att ta ansvar. Ansvar för de sociala, miljömässiga och ekonomiska
aspekterna av verksamheten både idag och i framtiden. Det innebär att ta väl hand om och bry sig om människor, miljön,
de produkter som vi köper in och saluför samt att bidra till samhället i stort och på så sätt uppnå en långsiktig hållbar utveckling.

Strategi & metod

Under 2019 kom hållbar utveckling att utgöra ett av fem strategiska fokusområden med särskild prioritering för Office Depot i Sverige. En ny hållbarhetsstrategi lanserades med visionen att Office Depot ska bli en ledande aktör inom hållbarhetsområdet i vår bransch där hållbarhet är naturligt integrerat i företagets affärsmodell.

Läs mer

Hållbarhetsmål

Våra identifierade hållbarhetsfrågor, det vill säga de frågor som vi bedömt är väsentliga för oss att jobba med, utgör basen för hur vi tacklar hållbarhetsfrågorna på ett strategiskt sätt. Bedömningen baserar sig på en analys av vår värdekedja och omvärld samt på vad vi och våra viktigaste intressenter anser vara nyckelfrågor för företaget.

Läs mer

Office Depots bidrag till FNs globala mål

Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om med syfte att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Läs mer

Hållbarhetsrapportering

Office Depot Svenska AB är ett av de företag i Sverige som omfattas av lagstiftningen om hållbarhets-rapportering. Enligt denna lagstiftning ska företag som omfattas av lagstiftningen de redovisa och utveckla hur de hanterar frågor rörande miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Läs mer